Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. zavřít

 

1          Základní ustanovení

 

1.1.        Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ondřej Čermák IČ 68447680  DIČ CZ7711091894 se sídlem Mikulášská 624/13 46001 Liberec (dále jen: „správce“).

1.2.        Kontaktní údaje správce jsou

adresa: ul.5.května 175/7 46001 Liberec

email: info@libereckaprazirna.cz

telefon: +420774840192

1.3.      Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či                      nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků                      fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

2          Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údaj

2.1.        Správce zpracovává osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2.        Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro       plnění smlouvy.

3    Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1.     Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

·         plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

·         oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

·         Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2.        Účelem zpracování osobních údajů je

·         vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

·         zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3.        Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. Zatržením políčka odsouhlasuji obchodní podmínky a ochranu osobních údajů.

4    Doba uchovávání údajů

 

    4.1. Správce uchovává osobní údaje

·         po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

·         po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

   4.2.  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


5  Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

5.1.        Příjemci osobních údajů jsou osoby

·         podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, externí účetní, externí dopravce

·         zajišťující služby provozování e-shopu (www.libereckaprazirna.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, externí účetní

·         zajišťující marketingové služby.

5.2.        Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

6        Vaše práva

 

6.1.        Za podmínek stanovených v GDPR máte

·         právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

·         právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

·         právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

·         právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

·         právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

·         právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2.        Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7     Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

7.1.        Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2.        Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování, silné heslo

7.3.        Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

8         Závěrečná ustanovení

 

8.1.        Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2.        S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a zároveň s obchodními podmínkami že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3.        Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou, kterou jste správci poskytl/a. Novou verzi zašle pouze při závažných změnách,

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.